Sunday, October 24, 2021

EFFECT – INFORMACIJE O PROJEKTU

Program

Program Evropske skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost - Progress

Razpis

Projekt, ki prispeva k izmenjavi dobrih praks

Naziv projekta

EFFECT – Matching Skills to Support Career Development

Akronim projekta

EFFECT

Trajanje

1. februar 2013 – 31. januar 2014

Proračun

206,758.22 EUR

Financiranje projekta

Sredstva Evropske skupnosti: 164,993.05 EUR

Sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS: 25,534.17 EUR

Sofinanciranje partnerjev: 16.231.00 EUR

Ref. št. pogodbe

VS/2012/0513

Vodilni partner

Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov, Slovenija

Projektni partnerji

Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška, Slovenija

Bab Unternehmensberatung GmbH, Avstrija

Hrvatska gospodarska komora (Hrvaška gospodarska zbornica), Območna zbornica Krapina, Hrvaška

Fundación Florida de la Comunitat Valenciana, Španija

Spletna stran

www.effect-project.eu

 

 

PROGRAM EVROPSKE SKUPNOSTI PROGRESS


Projekt EFFECT je sofinanciran iz Programa Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost - PROGRESS (2007-2013). Ustanovljen je bil z namenom finančne podpore izvajanju ciljev Evropske Skupnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev kot je določeno v dokumentu Social Agenda in s tem prispeva k doseganju ciljev evropske strategije rasti in zaposlovanja. Sedemletni program je usmerjen k vsem deležnikom, ki lahko pomagajo pri oblikovanju razvoja primernih in učinkovitih zaposlitvenih ter socialnih zakonodaj in politik znotraj EU-27, EFTE-EEA, kandidatk za vstop v EU in držav, ki še nimajo statusa kandidatk.


PROJEKT EFFECT


Namen projekta EFFECT je zbiranje primerov konkretnih ukrepov podpore za razvoj sistemov napovedovanja potreb za izboljšanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter krepitev sposobnosti podjetij za izvajanje ali izboljšanje procesa razvoja kariere. Cilji projekta EFFECT so še: (1) Povečati ozaveščenost o pomenu spretnosti, zlasti tistih po katerih na trgu dela povprašujejo razvijajoči se sektorji; (2) Spodbujanje in krepitev razprave o predvidevanju in usklajevanju trga dela in potreb po spretnostih, ki so bile sprejete kot prednostna naloga za EU, v dokumentu »Nove spretnosti za nova delovna mesta«, dveh sklepov Sveta ter neodvisnega strokovnega poročila; (3) Spodbuditi partnerski dialog med socialnimi partnerji, delodajalci in izobraževalnimi institucijami, ki bi lahko razvijale in posodabljale potrebne kompetenčne profile ter olajšanje procesa razvoja kariere in vseživljenjskega učenja; (4) Krepitev sodelovanja socialnih partnerjev, organov poklicnega izobraževanja/usposabljanja ter služb/zavodov za zaposlovanje, pri oblikovanju učinkovitih ukrepov za izboljšanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja po spretnostih.


KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA EFFECT


Mednarodna mreža za izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks: strokovnjaki iz zavodov za zaposlovanje, svetovalnih centrov, delodajalci, izobraževalne institucije, socialni partnerji in ostali deležniki bodo izmenjavali informacije, ''know-how'', izkušnje ter dobre prakse s področja trga dela – usklajevali ponudbo in povpraševanje po spretnostih in skrbeli za karierni razvoj ter proces razvoja vseživljenjskega učenja v okviru platforme nacionalnih deležnikov, nacionalnih forumov (4) ter mednarodnih forumov (2).


Izvajala se bo tudi kampanja osveščanja in razširjanja rezultatov, katere namen bo povečanje zanimanja in sodelovanja ciljnih skupin, ključnih deležnikov, dvig osveščenosti med njimi ter obveščanje širše javnosti med projektom in po njegovem zaključku. Na podlagi rezultatov nacionalnih in transnacionalnih forumov pospremljenih z obiski/ogledom dobrih praks ter primerjalnim poročilom, se bo v Sloveniji organizirala transnacionalna/mednarodna konferenca. Na transnacionalni/mednarodni konferenci bomo izmenjavali rešitve, pobude in pristope, ki so bili prepoznani kot dobre prakse ter razpravljali o morebitnih novih rešitvah za bolj učinkovito interakcijo in sodelovanje med svetom dela, izobraževanja ter usposabljanja.


Oblikovan bo tudi priročnik dobrih praks, katerega namen bo izmenjava dobrih praks in pridobljenih izkušenj. Izdan bo v vseh jezikih partnerskih držav (slovenskem, nemškem, španskem in hrvaškem) ter razširjen/razdeljen med zavode za zaposlovanje, svetovalne centre, delodajalce, izobraževalne institucije, socialne partnerje ter ostale deležnike, obenem pa bo priročnik objavljen tudi na spletni strani projekta EFFECT. Zaključki in priporočila iz konference, ki bodo vključevali tudi rezultate prejšnjih aktivnosti, bodo zbrani v e-zborniku (spletnem zborniku), kateri bo objavljen na spletni strani projekta EFFECT in preko e-pošte razposlan med nacionalne in lokalne oblikovalce politik, zavode za zaposlovanje, svetovalne centre, delodajalce, izobraževalne institucije, socialne partnerje in ostale deležnike.

 

CILJNE SKUPINE PROJEKTA EFFECT


Projekt EFFECT vključuje vse pomembne ciljne skupine in njihove predstavnike, ključne organizacije in deležnike iz vseh štirih partnerskih držav: strokovnjake iz zavodov za zaposlovanje, ki se ukvarjajo s svetovanjem na področju kariere ter sodelujejo z delodajalci; strokovnjake iz svetovalnih centrov na univerzah, šolah ter ostalih izobraževalnih institucijah; strokovnjaki v napovedovanju in usklajevanju ponudbe in povpraševanja po spretnostih, razvoju kariere ter vseživljenjskem učenju; predstavniki delodajalcev, ki delujejo na področju razvoja človeških virov ter kadrovanja/zaposlovanja; predstavniki gospodarskih zbornic, sindikatov; predstavniki strokovnih organizacij, ki lahko igrajo pomembno vlogo pri kariernemu načrtovanju/svetovanju in vseživljenjskem učenju; socialni partnerji in deležniki, oblikovalci politik, lokalne skupnosti ter ostale organizacije na trgu dela, ki oblikujejo politiko, ukrepe in programe za razvoj kariere in vseživljenjsko učenje.


KLJUČNA SPOROČILA PROJEKTA EFFECT


EFFECT bo izboljšal usklajevanje ponudbe in povpraševanja po spretnostih na trgu dela!
Projekt EFFECT bo to storil z izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks, s sodelovanjem in razpravo med deležniki, oblikovalci politik, organi poklicnega izobraževanja, zavodi za zaposlovanje, delodajalci in drugimi pomembnimi akterji na trgu dela, razviti in posodobljeni bodo profili iskanih spretnosti, olajšan bo proces razvoja kariere in življenjskega učenja, obenem pa bo izboljšan ekonomski ter socialni razvoj v vseh štirih partnerskih državah.


EFFECT bo dvignil ozaveščenost o pomembnosti spretnosti, predvsem tistih, ki jih zahtevajo razvijajoči se sektorji!
Projekt EFFECT bo to storil s širjenjem rezultatov projekta na raznih dogodkih, z aktivnim vključevanjem ključnih deležnikov, oblikovalcev politik, delodajalcev, izobraževalnih institucij in ostalih ključnih akterjev na trgu dela, z izmenjavo rešitev, pobud in pristopov, ki so prepoznani kot dobre prakse ter z ozaveščanjem o pomembnosti učinkovite interakcije in sodelovanja med svetom dela, izobraževanja ter usposabljanja, za izboljšanje procesov razvoja kariere.


EFFECT bo okrepil sposobnost podjetij za izvajanje ali izboljšanje procesov razvoja kariere!
Projekt EFFECT bo to storil z ustvarjanjem podpornih ukrepov za razvoj sistemov napovedovanja, z razvojem mreže in bolj dinamične ter odgovorne interakcije in sodelovanja med svetom dela, izobraževanja in usposabljanja, s posodabljanjem profilov spretnosti prilagojenim potrebam na trgu dela, z izboljšanjem procesa usklajevanja ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter izboljšanjem procesa razvoja kariere ter vseživljenjskega učenja.

 

Za vsebino tega dokumenta odgovarjajo avtorji. Informacije, ki jih vsebuje ta dokument ne izražajo nujno stališča ali mnenja Evropske komisije.

logo footer

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.